Director Director name Tsuku Yoshitaro ( Result 2 )