Director Director name Tsuku Yoshitaro ( Result 7 )