Maker Maker name Tsukuzuku Onna Wa Tsurai Yo ( Result 68 )