Maker Maker name Tsukuzuku Onna Wa Tsurai Yo ( Result 81 )