Maker Maker name Tsukuzuku Onna Wa Tsurai Yo ( Result 108 )