Maker Maker name Tsukuzuku Onna Wa Tsurai Yo ( Result 122 )